รถเข็นจ่ายยาMedication Cart

รถเข็นจ่ายยา (Medication Cart)

รายการอุปกรณ์ของรถเข็นจ่ายยา (Medication Cart)

 1. รถเข็นจ่ายยา จำนวน  1  คัน
 2. คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (Tablet Android 5 นิ้ว) หรือดีกว่า จำนวน  1  เครื่อง
 3. เครื่องอ่าน QR Code Reader แบบไร้สาย                              จำนวน  1  เครื่อง

คุณสมบัติของรถเข็นจ่ายยา

 1. ตัวรถเข็นเป็นเครื่องทรงสี่เหลี่ยมมี Cassette เปิดทางด้านหน้าของตัวเครื่อง สามารถล็อคล้อได้ 4 ล้อ
 2. มี Cassette จำนวน 16 ช่อง และมีระบบล็อค Cassette เพื่อความถูกต้องในการบริหารยา สำหรับผู้ป่วยแต่ละราย และเพื่อความปลอดภัยในการเข้าถึงยาโดยผู้ไม่เกี่ยวข้อง
 3. ตัวเครื่องผลิตจากวัสดุ Aluminiumและ/หรือ ABS Plastic หรือวัสดุที่ทนทาน แข็งแรง ด้านบนของตัวรถเข็นเป็นวัสดุที่แข็งแรงทนทาน มีล้อสำหรับเข็นได้
 4. มีระบบล็อค Cassette หลังจากจัดยาและตรวจสอบความถูกต้องของยาในแต่ละมื้อโดยเภสัชกร และ

ทำการปลดล็อค Cassette เมื่อถึงเวลาบริหารยาด้วยโปรแกรมการควบคุมการทำงานโดยใช้ Barcode

Reader แบบไร้สายเพื่อปลดล็อค

 1. มีระบบปลดล็อคฉุกเฉิน เพื่อให้สามารถจ่ายยาให้ผู้ป่วยก่อน
 2. ลิ้นชักมีหลอดไฟ LED แสดงสถานะทั้ง 16 ลิ้นชัก พร้อมมีช่องหน้าลิ้นชักสำหรับใส่ป้ายชื่อของผู้ป่วยแต่ละราย
 3. รองรับการแสดงผลและสั่งงานผ่าน Tablet Android
 4. มีระบบแจ้งเตือนต่างๆ ภายในตัวรถเข็น ได้แก่ ระดับแบตเตอรี่ แจ้งเตือนให้เสียบปลั๊ก เป็นอย่างน้อย
 5. มีชุดแบตเตอรี่ภายในตัวรถเข็น สามารถใช้งานต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า 7 ชั่วโมง

คุณสมบัติของโปรแกรมรถเข็นจ่ายยา

 1. สามารถเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลที่ใช้โปรแกรม BMS-HOSxP และ BMS-HOSxP XE เพื่อส่งไปยังโปรแกรมรถเข็นจ่ายยา ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
 2. สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลที่ใช้โปรแกรม BMS-HOSxP และ BMS-HOSxP XE แสดงที่โปรแกรมรถเข็นจ่ายยา ได้ดังต่อไปนี้
 3. ชื่อ-นามสกุล ของผู้ป่วย
 4. หมายเลข HN ของผู้ป่วย
 5. หมายเลข AN ของผู้ป่วย
 6. เพศของผู้ป่วย
 7. อายุของผู้ป่วย
 8. หมายเลขเตียงของผู้ป่วย
 9. สิทธิการรักษาของผู้ป่วย
 10. ข้อมูลการรับยาของผู้ป่วย และแผนการจ่ายยา
 11. สามารถสแกน QR Code / Barcode ที่ซองยาหรือเลือกข้อมูลจากหน้าจอแสดงผล เพื่อเปิดลิ้นชักสำหรับเติมยาตามรายการยาของผู้ป่วยที่แสดงบนหน้าจอได้
 12. สามารถสั่งเปิดลิ้นชักโดยการสแกน QR Code / Barcode หรือค้นหาจากเลขผู้ป่วย และแสดงข้อมูลยาที่ต้องจ่ายในมื้อนั้นได้
 13. สามารถบันทึกข้อมูลการจ่ายยาให้ผู้ป่วยตามเวลารับประทานยาปกติได้
 14. สามารถบันทึกข้อมูลการจ่ายยาให้ผู้ป่วยกรณีไม่ตรงเวลารับประทานยา พร้อมระบุเหตุผลได้
 15. สามารถดูข้อมูลช่วงเวลาการรับยาของผู้ป่วยในแต่ละวันได้ เพื่อให้พยาบาลสามารถเตรียมยาได้ล่วงหน้า
 16. สามารถตรวจสอบข้อมูลประวัติยาย้อนหลังของผู้ป่วยในระบบได้ ผู้ใช้งานสามารถดูข้อมูลยาและการแพ้ยาของผู้ป่วยได้

หมายเหตุ

 1. การรับประกัน

1.1) รับประกัน Hardware 1 ปี

1.2) วิธีการส่งเคลมสินค้า กรณีต้องการส่งซ่อมโดย ส่งทางไปรษณีย์ / หรือขนส่งเอกชนทั่วไป

1.3) รายละเอียดการรับประกัน การรับประกันจะไม่ครอบคลุมถึงเหตุอันเกิดจาก

1.3.1) อุปกรณ์ชำรุด แตก หัก บุบ ไหม้ บิ่น งอ เบี้ยว ร้าว หล่น ทะลุ มีรอยขูดขีดที่แผงวงจร อุปกรณ์บางส่วนหลุดหายไป เช่น จอ, Body เครื่อง, ปุ่มกดต่าง ๆ ถือว่า สิ้นสุดการรับประกัน

1.3.2) ความเสียหายที่เกิดจาก อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ (ฟ้าผ่า น้ำท่วม ไฟไหม้ แผ่นดินไหว) จากแมลงและสัตว์ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน

1.3.3) ความเสียหายสืบเนื่องมาจากการนำอุปกรณ์อื่นใดมาต่อพ่วง การซ่อมแซมหรือดัดแปลงอย่างไม่ถูกต้อง หรือการใช้อะไหล่อื่นทดแทน

1.3.4) สินค้าที่มีสภาพผิดปกติซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นเอง หรือการเก็บรักษาอย่างไม่ถูกต้อง คราบกาว คราบออกไซด์ คราบน้ำ คราบมูลสัตว์ รอยสนิม PCB มีลายวงจรขาด เป็นต้น ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน

1.3.5) สภาพภายนอกของสินค้า เช่น สี รอยขีดข่วน ไม่อยู่ในการรับประกัน

1.3.6) ไม่รับประกัน  ในกรณีสินค้าประเภทจอ (LCD LED Monitor , Notebook , Desktop, Tablet และ Smart Phone) หากเกิดจุด Dead pixel(ดอท)  หลังจากลงนามรับสินค้า

1.3.7) ทางบริษัทฯ ขอปฏิเสธการรับคืนสินค้า ในกรณีที่ลูกค้ามีความไม่พึงพอใจในสินค้า แต่สินค้าได้ถูกแกะกล่อง หรือนำไปใช้งานแล้ว

1.3.8) ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เงื่อนไขการรับประกัน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าBangkok Global Software Co.,Ltd.

WE CARE, WE CAN