เครื่องตรวจสอบซองยา

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องตรวจสอบซองยา

  1. เป็นเครื่องที่สามารถตรวจสอบลักษณะทางกายภาพ และความถูกต้องของยาที่บรรจุอยู่ในซอง ซึ่งมาจากเครื่องจัดยาอัตโนมัติ แบบ Unit dose ได้ โดยสามารถตรวจสอบรูปร่าง สี ขนาด และจำนวนของเม็ดยาที่บรรจุอยู่ในซองได้ครบถ้วน
  2. มีโปรแกรมในการตรวจหาซองยาที่มีปัญหา เม็ดยาที่มีปัญหาทางกายภาพ หรือการจ่ายยาที่ผิดพลาด ผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ รวมถึงสามารถสรุปข้อมูลความผิดพลาดได้
  3. มีหน้าจอสรุปการตรวจสอบตามรายการสั่งของตึกผู้ป่วยใน
  4. มีหน้าจสำหรับการตรวจสอบข้อมูลซองยารายบุคคล โดยความสามารถตรวจสอบดังนี้

– ตรวจสอบรายการยาที่มีรายการสั่ง แต่ไม่บรรจุในซองได้

– ตรวจสอบรายการยาที่บรรจุเกินจำนวนที่แพทย์สั่งได้

– ตรวจสอบรายการยาที่สีเหมือนกัน แต่ขนาดต่างกันได้

– ตรวจสอบรายการยาที่มีขนาดเท่ากันแต่สีต่างกันได้

  1. สามารถลงทะเบียนเพิ่มรายการหรือแก้ไขข้อมูลยาในระบบได้
  2. สามารถก็บไฟล์รูปภาพจากการตรวจสอบเป็นฐานข้อมูลย้อนหลังได้
  3. สามารถตรวจสอบซองยาได้ไม่น้อยกว่า 50 ซองต่อนาที
  4. ขนาดเครื่อง สูง 43 , กว้าง 65 cm. , ลึก 38 cm. , น้ำหนัก 28 kg.

หมายเหตุ

  1. การรับประกัน

1.1) รับประกัน Hardware 1 ปี

1.2) วิธีการส่งเคลมสินค้า กรณีต้องการส่งซ่อมโดย ส่งทางไปรษณีย์ / หรือขนส่งเอกชนทั่วไป

1.3) รายละเอียดการรับประกัน การรับประกันจะไม่ครอบคลุมถึงเหตุอันเกิดจาก

1.3.1) อุปกรณ์ชำรุด แตก หัก บุบ ไหม้ บิ่น งอ เบี้ยว ร้าว หล่น ทะลุ มีรอยขูดขีดที่แผงวงจร อุปกรณ์บางส่วนหลุดหายไป เช่น จอ, Body เครื่อง, ปุ่มกดต่าง ๆ ถือว่า สิ้นสุดการรับประกัน

1.3.2) ความเสียหายที่เกิดจาก อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ (ฟ้าผ่า น้ำท่วม ไฟไหม้ แผ่นดินไหว) จากแมลงและสัตว์ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน

1.3.3) ความเสียหายสืบเนื่องมาจากการนำอุปกรณ์อื่นใดมาต่อพ่วง การซ่อมแซมหรือดัดแปลงอย่างไม่ถูกต้อง หรือการใช้อะไหล่อื่นทดแทน

1.3.4) สินค้าที่มีสภาพผิดปกติซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นเอง หรือการเก็บรักษาอย่างไม่ถูกต้อง คราบกาว คราบออกไซด์ คราบน้ำ คราบมูลสัตว์ รอยสนิม PCB มีลายวงจรขาด เป็นต้น ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน

1.3.5) ทางบริษัทฯ ขอปฏิเสธการรับคืนสินค้า ในกรณีที่ลูกค้ามีความไม่พึงพอใจในสินค้า แต่สินค้าได้ถูกแกะกล่อง หรือนำไปใช้งานแล้ว

1.3.6) ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เงื่อนไขการรับประกัน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 Bangkok Global Software Co.,Ltd.

WE CARE, WE CAN