เครื่องจัดยาอัตโนมัติ

 

รายการอุปกรณ์ของเครื่องจัดยาอัตโนมัติ แบบ Unit dose

 1. เครื่องจัดยาอัตโนมัติ แบบ Unit dose                         จำนวน       1          เครื่อง
 2. กล่องบรรจุยา (Cassette) จำนวน       320       กล่อง
 3. ซองบรรจุยา จำนวน       6         ม้วน
 4. หมึกพิมพ์ซองบรรจุยา จำนวน       6         ม้วน

คุณลักษณะทั่วไป

 1. เป็นระบบจัดยาอัตโนมัติ แบบ Unit dose ที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลที่ใช้โปรแกรม BMS-HOSxP และ BMS-HOSxP XE เพื่อส่งไปยังระบบจัดยาอัตโนมัติ แบบ Unit dose แต่ละประเภทได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
 2. สามารถส่งสถานะการจัดยาไปแสดงโปรแกรม BMS-HOSxP V.3.64.4.8 และ BMS-HOSxP XE ได้

คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคของเครื่องจัดยาอัตโนมัติ แบบ Unit dose

 1. ระบบจัดยาอัตโนมัติ แบบ Unit dose ประกอบด้วย
  1. เครื่องจัดยาอัตโนมัติ แบบ Unit dose
  2. โปรแกรมควบคุมการทำงานเครื่องจัดยาอัตโนมัติ แบบ Unit dose
 2. เครื่องสามารถจ่ายและบรรจุยาอัตโนมัติได้แบบยาเม็ดเปลือยและยาแคปซูล
 3. เครื่องสามารถบรรจุและจ่ายยาอัตโนมัติ แบบ Unit dose ได้
 4. เครื่องจัดยาอัตโนมัติ แบบ Unit dose สามารถบรรจุกล่องบรรจุยา (Cassette) ได้ไม่น้อยกว่า 300 ชนิด
 5. มีระบบตรวจสอบความถูกต้อง (Automatic Identification) ของตำแหน่งกล่องบรรจุยา (Cassette) ตามชนิดของยาที่บรรจุภายในด้วย Intelligent Feeder และแจ้งเตือนผู้ใช้งานเมื่อพบว่ามีการวางกล่องบรรจุยา (Cassette) ผิดตำแหน่ง
 6. ตัวเครื่องมีจอภาพสีแบบสัมผัส (Touch screen color LCD) สามารถแสดงผลการทำงานของเครื่องและสั่งงานที่หน้าจอของเครื่องได้
 7. ภายในตัวเครื่องมีถาดใส่ยาพิเศษ แสดงตำแหน่งที่ต้องเติมยา ไม่น้อยกว่า 40 ช่อง สำหรับใส่ยาครึ่งเม็ด หรือยาที่มีรูปร่างแตกต่างจากยาทั่วไป
 8. มีระบบแจ้งเตือนเมื่อเครื่องมีความผิดพลาดในการทำงาน เช่น ยาในกล่องยาหมด ซองยาหมด ผ้าหมึกหมด หรือประตูเครื่องปิดไม่สนิท เป็นต้น
 9. มีระบบให้ผู้ใช้งานต้องระบุตัวตนก่อนการเติมยา พร้อมสามารถระบุ Lot การผลิต (No)  จำนวนยาที่เติมและวันหมดอายุของยาได้เป็นอย่างน้อย เพื่อตรวจสอบย้อนกลับได้
 10. สามารถจัดยาลงซองตามคำสั่งจ่ายยาได้ เช่น ก่อนอาหารเช้า, ก่อนอาหารกลางวัน,หลังอาหารเย็น เป็นต้น
 11. สามารถพิมพ์ซองบรรจุยาเป็นชนิดใส 1 ด้าน และสีขาว 1 ด้าน เพื่อให้อ่านข้อความบนซองยาได้ชัดเจน โดยต้องมีเนื้อหาอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
  1. วันที่และเวลารับประทานยา
  2. ชื่อและรหัสผู้ป่วย
  3. ชื่อหอผู้ป่วย
  4. หมายเลขเตียงผู้ป่วย
  5. ข้อมูลวิธีใช้ยา
  6. ชื่อยา
  7. จำนวนรายการยาเม็ดที่ผู้ป่วยได้รับทั้งหมดจากเครื่องจัดยา
 12. ระบบสามารถเก็บข้อมูล และจัดทำรายการต่างๆต่อไปนี้ได้เป็นอย่างน้อย
  1. รายการยาที่ต้องเติมประจำวัน เมื่อถึงจำนวนต่ำสุดของการสำรองยา (minimum stock)
  2. รายงานจำนวนยาที่ใช้ไปในแต่ละวัน หรือในแต่ละช่วงเวลาตามกำหนด
  3. รายงานจำนวนยาคงเหลือแต่ละรายการ
  4. รายการจ่ายยาจำแนกตามคนไข้หรือตามรายการยา
 13. กรณีที่มีรายการยาเพิ่มเข้ามาในโรงพยาบาล หรือมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง ลักษณะของเม็ดยา ผู้เสนอราคาต้องจัดทำกล่องบรรจุยาให้ใหม่ภายใน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากห้องยา พร้อมบันทึกฐานข้อมูลภาพ
 14. ความเร็วในการบรรจุยาลงซองยาไม่น้อยกว่า 33 ซองยาต่อนาที
 15. มีระบบควบคุมความชื้น
 16. สามารถแสดงจำนวนยาคงเหลือและสถิติเกี่ยวกับปริมาณการใช้ยาได้
 17. สามารถจัดการข้อมูลเกี่ยวกับชนิดยา ชื่อรายการยา Box no. และปริมาณการใช้ยา
 18. สามารถตรวจสอบการแพ็คซองยา ผ่านกล้องขณะที่เครื่องจัดยากำลังบรรจุยาแพ็คลงซอง
 19. กรณีระบบไฟฟ้าขัดข้อง ต้องมีระบบหรือเครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับชุดคอมพิวเตอร์ที่ใช้ควบคุมเครื่องจัดยาอัตโนมัติ แบบ Unit dose โดยต้องสามารถสำรองไฟฟ้าได้อย่างน้อย  15 นาที
 20. สามารถแจ้งเตือนยาหมด หรือจำนวนยาถึงระดับที่กำหนดไว้ให้ต้องทำการเติมยา (Minimum stock)

 

หมายเหตุ

 1. การรับประกัน

1.1) รับประกันเครื่องจัดยาอัตโนมัติ แบบ unit dose เป็นระยะเวลา 1 ปี

1.2) รับประกันคุณภาพการใช้งานภายในระยะเวลารับประกันงานเป็นระยะเวลา 1 ปี และจะเข้ามาตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องจัดยาอัตโนมัติ ให้มีสภาพพร้อมใช้งานเสมอ ณ จุดติดตั้ง ทุก 3 เดือน ทั้งหมดจำนวน 4 ครั้ง ครั้งละ 5 วัน 2 คน ภายในระยะเวลารับประกันงาน

1.3) บริการตอบคำถามการใช้งานทั่วไป และรับแจ้งปัญหาของการใช้งานเครื่องจัดยาอัตโนมัติ แบบ Unit dose ผ่านทางโทรศัพท์  โดยลูกค้าสามารถสอบถามได้ที่เบอร์  BGS Call Center : 0-2873-1849 , line กลุ่มของโรงพยาบาลกับ BGS เริ่มตั้งแต่เวลา 08:30 – 17:30 น.  ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดบริษัท

1.4) หากพบว่าเครื่องจัดยาอัตโนมัติ แบบ Unit dose  ไม่สามารถใช้งานได้ปกติ ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการตรวจสอบ ภายใน 72 ชั่วโมง นับจากเวลาที่โรงพยาบาลได้แจ้งทางบริษัทฯ

1.5) บริษัทฯ จะปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้เป็นเวอร์ชันปัจจุบัน ภายในระยะเวลารับประกันงาน

1.6) รายละเอียดการรับประกัน การรับประกันจะไม่ครอบคลุมถึงเหตุอันเกิดจาก

1.6.1) อุปกรณ์ชำรุด แตก หัก บุบ ไหม้ บิ่น งอ เบี้ยว ร้าว หล่น ทะลุ มีรอยขูดขีดที่แผงวงจร อุปกรณ์บางส่วนหลุดหายไป เช่น จอ, Body เครื่อง, ปุ่มกดต่าง ๆ ถือว่า สิ้นสุดการรับประกัน

1.6.2) ความเสียหายที่เกิดจาก อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ (ฟ้าผ่า น้ำท่วม ไฟไหม้ แผ่นดินไหว) จากแมลงและสัตว์ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน

1.6.3) ความเสียหายสืบเนื่องมาจากการนำอุปกรณ์อื่นใดมาต่อพ่วง การซ่อมแซมหรือดัดแปลงอย่างไม่ถูกต้อง หรือการใช้อะไหล่อื่นทดแทน

1.6.4) สินค้าที่มีสภาพผิดปกติซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นเอง หรือการเก็บรักษาอย่างไม่ถูกต้อง คราบกาว คราบออกไซด์ คราบน้ำ คราบมูลสัตว์ รอยสนิม PCB มีลายวงจรขาด เป็นต้น ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน

1.6.5) สภาพภายนอกของสินค้า เช่น สี รอยขีดข่วน ไม่อยู่ในการรับประกัน

1.6.6) ไม่รับประกัน  ในกรณีสินค้าประเภทจอ (LCD LED Monitor , Notebook , Desktop, Tablet และ Smart Phone) หากเกิดจุด Dead pixel(ดอท)  หลังจากลงนามรับสินค้า

1.6.7) ทางบริษัทฯ ขอปฏิเสธการรับคืนสินค้า ในกรณีที่ลูกค้ามีความไม่พึงพอใจในสินค้า แต่สินค้าได้ถูกแกะกล่อง หรือนำไปใช้งานแล้ว

1.6.8) ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เงื่อนไขการรับประกัน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 Bangkok Global Software Co.,Ltd.

WE CARE, WE CAN